Ubytovací řád

Provozovna:              PENZION FARA, Radniční 2, 357 31 Krásno

Tel./mobil:                +420 777 808 669

Provozovatel:            Římskokatolická farnost Loket, Kostelní 13/1, 357 33 Loket

IČO:                          45376450

Provoz sezónní, provozní doba nonstop bez recepce.

Vážení a milí hosté,

vítáme Vás v našem penzionu a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly jeho provozu:

 • Při příchodu na ubytování se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), bez předložení dokladu totožnosti nemůže být host ubytován.
 • Ubytování probíhá od 14:00 do 16:00. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni pouze po předchozí domluvě. Pokud se host neubytuje v dohodnutý čas, jeho rezervace pozbývá platnosti a provozovatel může tento pokoj obsadit bez náhrady.
 • Cenu za ubytování platí host před příjezdem dle platného ceníku, případně při nástupu v hotovosti, poté obdrží klíč od pokoje a vchodu do penzionu.
 • Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Požádá-li o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Host ukončuje pobyt v den odjezdu, nejpozději do 10:00 hodin. Pokud tak neučiní, jsme oprávněni účtovat pobyt za další den.
 • Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami, povlečením, ručníky a toaletním papírem – vše je zahrnuto v ceně za pobyt. Pokoje jsou uklízeny po odjezdu nebo v případě nutnosti, výměna ručníků 1 x týdně. Pokud chcete navíc polštář, ručník nebo osušku, případně je nutné lůžkoviny vyměnit, obraťte se prosím na pracovníka penzionu.
 • Ve všech prostorách penzionu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, při jeho porušení spustí požární hlásič sirénu s následným bezdůvodným příjezdem hasičů. Kouření je možné pouze ve vyhrazeném venkovním prostoru.
 • Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 • Ve všech prostorách penzionu a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče a zařízení, kromě vlastních, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů.
 • Za odložené věci, klenoty, peníze a jiné cennosti penzion neodpovídá. Za škodu odpovídá pouze v případě, že tyto věci byly převzaty penzionem do úschovy nebo pokud ke škodě na nich došlo jednáním provozovatele penzionu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.
 • Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu a pořádek v penzionu, i jeho okolí. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu. Při jeho ztrátě nebo poškození musí toto neprodleně nahlásit provozovateli. Na pozdější nahlášení nebude brán zřetel.
 • Přijímání návštěv na pokojích a prostorách penzionu je zakázáno nebo musí být nahlášeny provozovateli penzionu.
 • Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Hosté odpovídají za vlastní bezpečnost.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna, uzamknout dveře pokoje a při odchodu z budovy také hlavní vchod.
 • Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě a za dohodnutý poplatek, pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují  ostatní  ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení penzionu.
 • V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
 • Vzniklé odpadky je nutné ukládat do určených nádob na vyhrazených místech.
 • Snídaně, obědy nebo večeře nejsou nabízeny, ale můžeme doporučit restauraci dle Vašich požadavků.
 • Při ukončení pobytu předá host pokoj pověřené osobě do 10:00, není-li předem domluveno jinak a odevzdá klíč – při jeho ztrátě bude požadována úhrada 1000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou dalších zástupců a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.
 • Host je povinen se seznámit a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

Děkujeme a přejeme Vám příjemný pobyt