Kaple sv. Anny, Loket

Pozdně barokní kaple sv. Anny v Lokti byla založena roku 1742 a vystavěna v roce 1744 podle návrhu neznámého architekta před Dolní městskou branou, tehdejším jediným vstupem do města, na rozcestí na severovýchodním okraji města Loket (Elbogen). Kaple byla postavena z vděčnosti, že během válek o rakouské dědictví bylo město o Svatoanenské pouti dne 26. července 1742 ušetřeno vydrancování francouzskými vojsky, která Loket obléhala. Zásluha na uchránění města byla připisována právě sv. Anně, které byla poté kaple rovněž zasvěcena. Původně býval vchod do kaple přístupný po čtyřech stupních, během staletí byl však prostor kolem objektu postupně navýšen navezením materiálu a úpravami sousední silnice. Vchod do kaple se dnes nachází v úrovni současné dlažby chodníku. Bohaté vnitřní zařízení kaple původně tvořila 1,6 metru vysoká, dřevěná vyřezávaná pozdně barokní socha sv. Anny Samotřetí, postavená v oltářním výklenku. Nad výklenkem býval umístěn vyřezávaný baldachýn, nesený plastikami andělů. Po stranách hlavní plastiky byly postaveny sochy sv. Josefa a sv. Jáchyma. V nikách bočních stěny bývaly postaveny sochy sv. Jana a Panny Marie. Dále byly na konzolách umístěny sochy sv. Alžběty ve vítacím gestu z 18. století a protilehlá soška Panny Marie na Zeměkouli na nižším podstavci.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla kaple sv. Anny zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky. V průběhu druhé poloviny 20. století bylo vybavení interiéru kaple patrně rozkradeno či zničeno. Část plastik z inventáře byla poté převezena a je umístěna v muzeu v Sokolově. Dnes je interiér kaple prázdný, bez zařízení.

Vstup do kaple je uzavřen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi s proskleným světlíkem. Nad portálem je osazena zdobná kamenná kartuše s volutami, ve které je vysekán latinský věnovací nápis kapitálami s chronogramem na rok 1744: „S. ANNA / FORTIS HOSTIVM PROPVL SATRIX / PATRIAE NOSTRA DEFENSATRIX / VOTA PLEBISPIAE RESPICE BENIGNE“. Na vrcholu štítu, na nízkém hranolovém soklu je osazen pozlacený symbol Božího oka ve svatozáři. V ose štítu je situována polokruhově zakončená nika, ve které bývala původně postavena soška sv. Anny.

Někdy na počátku 21. století proběhla celková rekonstrukce vnější fasády kaple, opravy však nebyly provedeny kvalitně a omítka začala po čase opět odpadávat. Na konci 21. století byla pouze částečně udržovaná kaple, narušovaná frekventovanou dopravou po sousední páteřní městské komunikaci, ve velmi zchátralém stavu. V roce 2012 proto přistoupilo město Loket k rekonstrukci zchátralé kaple za přispění z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Během rekonstrukčních prací byly renovovány vnější omítky kaple a vyspravena střecha objektu.

 

GPS: 50°11’16.475″N, 12°45’23.195″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz